หน้าหลัก
  นโยบายของภาควิชา
  ประวัติและที่ตั้ง
  
  หลักสูตร
 
  บุคลากร
 
  สำหรับนิสิต
  โฮมเพจรายวิชา
   ตัวอย่างการจัดตารางเรียน
  Course syllabus
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรม
 
 
 
  หน่วยงานต่างๆ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  คณะประมง
  การจัดการประมง
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ชีววิทยาประมง
  ผลิตภัณฑ์ประมง
  สำนักงานเลขานุการ
  ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ
  M@x learn
  สำนักหอสมุด
  สำนักคอมพิวเตอร์
  ทะเลไทย
ประกาศ

ข่าวคราวโครงการ SEA SUMMER CAMP อ่านต่อ

กิจกรรม

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดงานงานพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2551 มีนิสิตชั้นปี่ที่ 1 – 4 เข้าร่วมทั้งสิ้น 227 คน โดยในงานนี้ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้กับนิสิตหลากหลายหัวข้อ.. อ่านต่อ

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลจัดงานทำบุญ และงานรื่นเริงวันขึ้นปีใหม่


คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ และงานสังสรรค์รื่นเริงประจำปี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551 โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย...อ่านต่อ

 

 


LAMER SAVE THE SEA CHARITY NIGHT 2008


ผศ. สุนันท์ ภัทรจินดา และ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รับรางวัล รางวัล LAMER SAVE THE AWARD เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ทำประโยชน์เพื่อท้องทะเล ในงาน “LAMER SAVE THE SEA CHARITY NIGHT 2008” วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ...อ่านต่อ

 

โครงการเยาวชนรักษ์ป่าชายเลนสลักคอก


ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โรงเรียนวัดคชคามคชทวีป และกลุ่มบริษัท ยูนิไทย จำกัด จัดโครงการี้มุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาคมในพื้นที่ป่าชายเลนสลักคอกได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ...อ่านต่อ

 

 


ความร่วมมือด้านการเรียนการสอนระหว่างคณะประมงกับ Unversity of The Sunshine Coast, Australia


คณบดีคณะประมง ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ และคณาจารย์จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมลงนาม (MOU) สำหรับการร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัยกับทาง University of the Sunshine Coast ประเทศออสเตรเลีย ...อ่านต่อ

กลับไปหน้าเดิม

Copyright © 1999-2007 Dept. of MSCI All right reserved.
contact : marine@ku.ac.th